شرایط تغییر و اصلاح نام مسافر در PNR

به اطلاع می رساند، ضروریست همکاران محترم مستقر در دفاتر فروش و ایستگاه های سراسر کشور، در صورت مشاهده مغایرت در بلیت مسافر با مشخصات هویتی، جهت تغییر و اصلاح مشخصات مسافر  .مطابق جدول پیوست اقدام نمایند

می توانید تصویر پیوست را از اینجا دانلود و یا مشاهده نمایید.

نزخ ها و کلاس های پرواز در کلیه مسیر های داخلی از مورخ 1397/11/28

بدین وسیله به اطلاع می رساند کلاس های نرخی جدید در سیستم رزرواسیون و فروش (نیرا) ایجاد گردیده است . همکاران محترم مستقر در دفاتر فروش و ایستگاه ها در سراسر کشور و دفاتر خدمات مسافرت هوایی طرف قرارداد می توانند ازمورخ 28/11/1397از نرخ های موجود در سیستم رزرواسیون و فروش جهت رزرو جا و صدور بلیت استفاده نمایند

( جدول نرخی پیوست)

بدیهی است رعایت رویه و مقررات جدید جهت استفاده از کلاس های پروازی الزامی می باشد

می توانید تصویر پیوست را از اینجا دانلود و یا مشاهده نمایید.

نرخ اضافه بار در مسیرهای داخلی 1397/10/25

با سلام و احترام

بدینوسیله به اطلاع می رساند کلیه همکاران محترم در دفاتر فروش و ایستگاه های مستقر در فرودگاه های سراسر کشور موظف هستند جهت محاسبه مبلغ اضافه بار مسافرین (Excess Baggage ) از نرخ های مندرج در جدول پیوست استفاده نمایند.

ضروری است گزارش فروش مربوطه در هر ماه طبق فرم پیوست تهیه و ارسال گردد.

می توانید تصویر پیوست را از اینجا دانلود و یا مشاهده نمایید

میزان بار مجاز همراه مسافرین کلاس های BUSINESS در مسیرهای خارجی

به اطلاع می رساند میزان بار مجاز همراه مسافر در تمامی مسیرهای خارجی برای کلاس های نرخی Business از تاریخ 1397/10/01 به میزان 30 کیلوگرم در نظر گرفته شده است . ضروریست مقدار بار مجاز در کلیه بلیت های صادره ثبت گردد.

لازم به ذکر است بخشنامه بخشنامه شماره RI-97-0103 با توجه به تغییر میزان بار مجاز همراه مسافر کان لم یکن تلقی می گردد.

بدیهی است بار مجاز همراه مسافر برای بلیت هایی که قبل از تاریخ 1397/10/01 صادر گردیده اند، به اعتبار خود باقی است.

می توانید تصویر پیوست را از اینجا دانلود و یا مشاهده نمایید

صدور بلیط لیست انتظار CHD در فرودگاه که والدینشان دارای بلیت سیستمی هستند

به اطلاع می رساند همکاران محترم مستقر در دفاتر فروش و ایستگاه های سراسر کشور جهت صدور بلیت لیست انتظار برای مسافرین CHD که بلیت والدین و یا همراهان آنها توسط نمایندگی کل فروش ایران ایرتور صادر گردیده است ، موظف هستند از نرخ CHD (75% نرخ بزرگسال) در کلاس های مجاز لیست انتظار موجود در سیستم فروش، با در نظر گرفتن تقاضای موجود و وضعیت بازار استفاده نمایند.

می توانید تصویر پیوست را از اینجا دانلود و یا مشاهده نمایید.

ایجاد کلاس های نرخی Business در سیستم رزواسیون و فروش (نیرا) از تاریخ 97/08/14

بدینوسیله به اطلاع می رساند از تاریخ 97/08/14 کلاس ها و نرخ های پروازی Business این هواپیمایی در سیستم رزرواسیون و فروش نیرا قابل بهره برداری می باشند. بدیهی است توجه به رویه و مقررات جدید جهت صدور بلیت در کلاس های مذکور الزامی می باشد. (جدول نرخ پیوست)

می توانید تصویر پیوست را از اینجا دانلود و یا مشاهده نمایید.  

کالس های مجاز Economy و Business جهت رزرو و صدور بلیت لیست انتظار در کلیه مسیرهای پروازی داخلی از تاریخ 97/08/14

بدین وسیله به اطلاع می رساند، ضروری است همکاران مستقر در دفاتر فروش و ایستگاه ها در سراسر کشور از تاریخ 97/08/14 جهت رزرو و صدور بلیت لیست انتظار در مسیرهای داخلی برای کلیه مسافرین اعم از ADL-CHD-INF از کلاس نرخی Y به عنوان کف نرخ در RBD های Economy و کلاس ZD به عنوان کف نرخ در RBD های Business استفاده نمایند.

نرخ های مذکور در سیستم رزرواسیون و فروش نیرا قابل بهره برداری می باشد.

بدیهی است عدم رعایت مقررات جدید جهت صدور بلیت لیست انتظار ، صدور برگ جریمه  NIF برای شخص صادر کننده به همراه خواهد داشت.

همچنین بخشنامه R-97-0109 جهت صدور بلیت لیست انتظار برای مسافرین INF به قوت خود باقی می باشد 

می توانید تصویر پیوست را از اینجا دانلود و یا مشاهده نمایید.   

ارتقاء بلیت های کلاس Economy به کلاسBusiness در پروازهای داخلی

بدین وسیله به اطلاع می رساند از تاریخ 97/08/14 (05NOV18)، امکان ارتقاء کلاس های پروازی Economy به Business در کلیه مسیرهای داخلی، در صورت وجود صندلی خالی در کلاس Business ، با پرداخت هزینه به مبلغ 3/500/000 ریال برای مسافرین ADL , CHD در فرودگاه و در زمان پذیرش مسافر مقدور می باشد.

لذا کلیه همکاران محترم مستقر در دفاتر فروش و ایستگاه ها می توانند در صورت وجود صندلی خالی در کلاس Business وتمایل مسافر ، ضمن اخذ مبلغ 3/500/000 ریال ، پس از ممهور نمودن بلیت به مهر UPGRADE  و تکمیل آن ، نسبت به ارتقاء کلاس پروازی اقدام نمایند.

بدیهی است ارسال گزارش فروش در خصوص بلیت های ارتقاء یافته به دفتر معاونت بازرگانی الزامی می باشد

می توانید تصویر پیوست را از اینجا دانلود و یا مشاهده نمایید.

میزان بار مجاز همراه مسافرین کلاس های Business در مسیرهای داخلی

به اطلاع می رساند میزان بار مجاز همراه مسافر در تمامی مسیرهای داخلی برای کلیه ی کلاس های نرخی Business از تاریخ 97/08/14 به میزان 30کیلوگرم می باشد. ضروریست میزان بار مجاز در کلیه بلیت های صادره ثبت گردد.

می توانید تصویر پیوست را از اینجا دانلود و یا مشاهده نمایید.

میزان بار مجاز همراه مسافرین کلاس های Business در مسیرهای خارجی

به اطلاع می رساند میزان بار مجاز همراه مسافر در تمامی مسیرهای خارجی برای کلاس های نرخی Business از تاریخ 14/08/97 به میزان 40 کیلوگرم می باشد.

ضروریست مقدار بار مجاز در کلیه بلیت های صادره ثبت گردد

تصویر بخشنامه را از اینجا دانلود و یا مشاهده نمایید

 

ارتقاء بلیت های Economy به Business از تبریز به مقصد ترکیه / و بالعکس

بدین وسیله به اطلاع می رساند از تاریخ 97/08/14 ( 05NO.18)، امکان ارتقاء کلاس های پروازی Economy به کلاس Business در کلیه مسیرهای تبریز به مقصد ترکیه ، در صورت وجود صندلی خالی در کلاس Business ، با پرداخت هزینه به مبلغ 4/000/000 ریال برای مسافرین ADL , CHFو از ترکیه به تبریز با پرداخت 75 دلار ، در فرودگاه و در زمان پذیرش مسافر مقدور می باشد

تصویر بخشنامه را از اینجا دانلود و یا مشاهده نمایید

 

 

نرخ ها و کلاس پروازی قابل اجرا 97/07/27

بدین وسیله به اطلاع می رساند کلاس های نرخی جدید در سیستم رزرواسیون و فروش (نیرا) ایجاد گردیده است . همکاران محترم مستقر در دفاتر فروش و ایستگاه ها در سراسر کشور و دفاتر خدمات مسافرت هوایی طرف قرارداد می توانند از تاریخ (97/07/27) از نرخ های موجود در سیستم رزرواسیون و فروش جهت رزرو جا و صدور بلیت استفاده نمایند

( جدول نرخی پیوست)

بدیهی است رعایت رویه و مقررات جدید جهت استفاده از کلاس های پروازی الزامی می باشد

می توانید تصویر پیوست را از اینجا دانلود و یا مشاهده نمایید.

نرخ اضافه بار در مسیرهای داخلی مورخ 97/07/25

به اطلاع می رساند کلیه همکاران محترم در دفاتر فروش و ایستگاه های مستقر در فرودگاه های سراسر کشور موظف هستند جهت محاسبه مبلغ اضافه بار مسافرین (Excess Baggage)از نرخ های مندرج در جدول پیوست استفاده نمایند.   

 می توانید تصویر بخشنامه را از اینجا دانلود و یا مشاهده نمایید.

 

نرخ اضافه بار در مسیرهای داخلی مورخ 97/06/14

(ازاعتبار ساقط شده است)

به اطلاع می رساند کلیه همکاران محترم در دفاتر فروش و ایستگاه های مستقر در فرودگاه های سراسر کشور موظف هستند جهت محاسبه مبلغ اضافه بار مسافرین (Excess Baggage)از نرخ های مندرج در جدول پیوست استفاده نمایند.   

 می توانید تصویر بخشنامه را از اینجا دانلود و یا مشاهده نمایید.

 

نرخ ها و کلاس پروازی قابل اجرا 97/06/15

 

بدین وسیله به اطلاع می رساند کلاس های نرخی جدید در سیستم رزرواسیون و فروش (نیرا) ایجاد گردیده است . همکاران محترم مستقر در دفاتر فروش و ایستگاه ها در سراسر کشور و دفاتر خدمات مسافرت هوایی طرف قرارداد می توانند از تاریخ (97/06/15) از نرخ های موجود در سیستم رزرواسیون و فروش جهت رزرو جا و صدور بلیت استفاده نمایند

( جدول نرخی پیوست)

بدیهی است رعایت رویه و مقررات جدید جهت استفاده از کلاس های پروازی الزامی می باشد

می توانید تصویر پیوست را از اینجا دانلود و یا مشاهده نمایید.

نرخ اضافه بار در مسیرهای داخلی مورخ 97/06/10

(از اعتبار ساقط شده است)

به اطلاع می رساند کلیه همکاران محترم در دفاتر فروش و ایستگاه های مستقر در فرودگاه های سراسر کشور موظف هستند جهت محاسبه مبلغ اضافه بار مسافرین (Excess Baggage)از نرخ های مندرج در جدول پیوست استفاده نمایند.   

 می توانید تصویر بخشنامه را از اینجا دانلود و یا مشاهده نمایید.

 

تغییر کلاس های مجاز جهت رزرو و صدور بلیت لیست انتظار در کلیه مسیرهای پروازی داخلی از تاریخ 97/05/24

(از اعتبار ساقط شده است)

بدین وسیله به اطلاع می رساند، ضروری است همکاران محترم مستقر در دفاتر فروش و ایستگاه ها در سراسر کشور از تاریخ 24/05/97 جهت رزرو  و صدور بلیت لیست انتظار در مسیرهای داخلی برای کلیه مسافرین اعم از (ADL- CHD-INF ( از کلاس نرخی VD (به عنوان کف نرخ ) و کلاس های گران تر تا کلاس نرخی T (به عنوان سقف نرخ ) استفاده نمایند. نرخ های مذکور طبق جدول پیوست در سیستم رزرواسیون و فروش نیرا قابل بهره برداری می باشد.

بدیهی است عدم رعایت مقررات جدید جهت صدور بلیت لیست انتظار، صدور برگ جریمه NIF)) برای شخص صادر کننده به همراه خوتهد داشت.

همچنین بخشنامه R-97-0109  جهت صدور بلیت لیست انتظار برای مسافرین INF به قوت خود باقی می باشد

می توانید تصویر پیوست را از اینجا دانلود و یا مشاهده نمایید

ایجاد کلاس های نرخی جدید در سیستم رزرواسیون و فروش (نیرا) از تاریخ 97/05/24

(از اعتبار ساقط شده است)

بدین وسیله به اطلاع می رساند کلاس های نرخی جدید در سیستم رزرواسیون و فروش (نیرا) ایجاد گردیده است . همکاران محترم مستقر در دفاتر فروش و ایستگاه ها در سراسر کشور و دفاتر خدمات مسافرت هوایی طرف قرارداد می توانند از تاریخ (24/05/97) از نرخ های موجود در سیستم رزرواسیون و فروش جهت رزرو جا و صدور بلیت استفاده نمایند

( جدول نرخی پیوست)

بدیهی است رعایت رویه و مقررات جدید جهت استفاده از کلاس های پروازی الزامی می باشد

می توانید تصویر پیوست را از اینجا دانلود و یا مشاهده نمایید.

نرخ اضافه بار مسیرهای پروازی 97/05/01

(از اعتبار ساقط شده است)

به اطلاع می رساند کلیه همکاران محترم در دفاتر فروش و ایستگاه های مستقر در فرودگاه های سراسر کشور موظف هستند جهت محاسبه مبلغ اضافه بار مسافرین (Excess Baggage)از نرخ های مندرج در جدول پیوست استفتده نمایند.   

  می توانید تصویر بخشنامه را از اینجا دانلود و یا مشاهده نمایید.

 

میزان بار مجاز همراه مسافر در مسیرهای خارجی

به اطلاع می رساند میزان بار مجاز همراه مسافر در تمامی مسیرهای خارجی برای کلیه ی کلاس های نرخی از تاریخ 1394/04/11به میزان 20 کیلوگرم خواهد بود. ضروریست مقدار بارمجاز مذکور در کلیه بلیت های صادره ثبت گردد.

 

  می توانید تصویر بخشنامه را از اینجا دانلود و یا مشاهده نمایید.

نرخ مسیرهای پروازی (97/02/11)

(از اعتبار ساقط شده است)

برای مشاهده نرخ مسیرهای پروازی کلیک نمایید.

 

شرایط و جریمه استرداد بلیت پروازهای داخلی در سیستم رزرواسیون و فروش (نیرا)

بدینوسیله مقررات ابطال جا و جریمه استرداد بلیت در سیستم رزرواسیون و فروش هواپیمائی ایران ایر تور (نیرا) به شرح
فایل پیوست جهت بهره برداری ارسال می گردد.

 می توانید تصویر بخشنامه را از اینجا دانلود و یا مشاهده نمایید

ضرورت درج کامل مشخصات هویتی مسافران در PNR ***(جـدیـد)***

ضروریست همکاران محترم شاغل در دفاتر فروش و ایستگاه ها، نسبت به ثبت اطلاعات کامل هویتی مسافران (نام و نام خانوادگی کامل، کد ملی/ شماره گذرنامه و شماره تماس) در PNR اقدام نمایند.

بدیهی است عدم توجه به ثبت اطلاعات مسافران به صورت کامل، صدور برگ جریمه  (NIF)برای شخص صادر کننده به همراه خواهد داشت.

 

 می توانید تصویر بخشنامه را از اینجا دانلود و یا مشاهده نمایید.

 

 

نرخ اضافه بار در مسیرهای پروازی ایران ایرتور از تاریخ 1396/09/18

(از اعتبار ساقط شده است)

احتراماً به اطلاع می رساند ا زتاریخ 1396/09/18 کلیه همکاران محترم در دفاتر فروش و ایستگاه های مستقر در فرودگاه های سراسر کشور موظف هستند جهت محاسبه مبلغ اضافه بار مسافرین (Excess Baggage) از نرخ های مندرج در جدول پیوست استفاده نمایند.

 

ضروری است مبالغ حاصل از فروش اضافه بار به صورت روزانه به حساب بانکی شرکت واریز گردد و گزارش فروش مربوطه در نیمه هرماه تهیه و ارسال گردد.

 

  می توانید تصویر بخشنامه را از اینجا دانلود و یا مشاهده نمایید.

صدور بلیت CHD در فرودگاه که والدینشان دارای بلیت چارتری می باشند (96/12/23)

به اطلاع می رساند همکاران محترم مستقر در دفاتر فروش و ایستگاه های سراسر کشور موظف هستند از تاریخ 1396/12/26 جهت صدور بلیت مسافرین CHD که والدین یا همراهانشان دارای بلیت چارتری می باشند، از نرخ تمام بها (بزرگسال) استفاده نمایند.

 

 می توانید تصویر بخشنامه را از اینجا دانلود و یا مشاهده نمایید.

اعلام نرخ اضافه بار در مسیر تبریز - استانبول (96/12/23)

به اطلاع می رساند از تاریخ 1397/01/01 برابر 21 مارچ 2018 ضروری است همکاران مستقر در دفاتر فروش و ایستگاه ها هزینه اضافه بار مسافرین در مسیر تبریز - استانبول را بر مبنای هر کیلوگرم 200 هزار ریال (20 هزار تومان) محاسبه و دریافت نمایند. ضمناً مطابق بخشنامه شماره 0128-96-R صادره در تاریخ 96/12/23 مقدار بار مجاز در مسیر فوق الذکر در کلاس G بیست و پنج 25 کیلوگرم می باشد.

بدیهی است عدم توجه به دستوالعمل فوق موجب صدور NIF برای شخص صادر کننده خواهد شد.

 

 می توانید تصویر بخشنامه را از اینجا دانلود و یا مشاهده نمایید.

میزان بار مجاز مسیر تبریز - استانبول - تبریز (96/12/23)

به اطلاع میرساند از تاریخ 1397/01/01 برابر با 21 مارچ 2018 میزان بار مجاز همراه مسافر در مسیر تبریز - استانبول و بالعکس در کلاس نرخی G 25 کیلوگرم می باشد.

لذا ضروری است همکاران محترم نسبت به اجرای دستورالعمل و ثبت مقدار بار مجاز بر روی بلیت های صادره اقدام فرمایند.

 

  می توانید تصویر بخشنامه را از اینجا دانلود و یا مشاهده نمایید.

ایجاد کلاس های جدید و تغییر نرخ مسیرهای داخلی ازتاریخ 96/12/01

(از اعتبار ساقط شده است)

به اطلاع می رساند از تاریخ 01/12/96 کلاسهای نرخی جدید در سیستم رزرواسیون و فروش قابل بهره برداری می باشد لذا با توجه به تغییر نرخ مسیرهای داخلی در کلیه کلاس ها ضروری است، همکاران محترم با استفاده از دستورات مربوطه نسبت به استخراج نرخ مورد نظر از ترمینال فروش نیرا اقدام فرمایند.

همچنین نرخ های جدید در کلیه کلاس های پروازهای از طریق ایمیل برای همکاران محترم ارسال گردیده است.

دستورالعمل استخراج نرخ از ترمینال نیرا:

  • FSPTHRMHD جهت رویت نرخ کلیه کلاس های یک مسیر
  • FSU5 (به عنوان مثال شماره کلاس نرخی مورد نظر 5 می باشد) جهت نرخ به تفکیک تکس ها و نرخ پایه.

شرایط و جریمه استرداد بلیت پروازهای داخلی در سیستم رزرواسیون و فروش (نیرا)

 

شرایط استرداد و درصد جریمه

FARE CLASSES

(Economy) 

 از ساعت 12 ظهر یک روز قبل از

پرواز به بعد

تا قبل از ساعت 12 ظهر یک روز قبل از

پرواز

تا قبل از ساعت 12 ظهر دو روز قبل از

پرواز

تا قبل از ساعت 12 ظهر سه روز قبل

از پرواز

   
Y 60 50 30 20
W 60 50 30 20
V 60 50 30 20
U 60 50 30 20
S 60 50 30 20
         
R 70 60 40 30
Q 70 60 40 30
N 70 60 40 30
M 70 60 40 30
L 70 60 40 30
         
K 100 70 50 40
H 100 70 50 40
E 100 70 50 40
B 100 70 50 40
O 100 70 50 40

رزرو جا و صدور بلیت رایگان و تخفیف دار

احتراماً، با توجه به بهره برداری از نرخ های جدید در سیستم رزرواسیون و فروش از تاریخ 96/11/15، ضروری است همکاران محترم جهت صدور بلیت های رایگان و تخفیف دار از کلاس نرخی R استفاده نمایند.

بدیهی است با توجه به حذف کلاس نرخی T از سیستم رزرواسیون و فروش، صدور اینگونه بلیت ها فقط در کلاس R مجاز می باشد.

یادآوری می شود شرایط صدور بلیت های تخفیف دار و رایگان تغییر نکرده و اخذ کلیه ی تعرفه ها (Tax) ها در خصوص بلیت های TD الزامی است.

صدور بلیت لیست انتظار در فرودگاه ها در مسیر های داخلی

(از اعتبار ساقط شده است)

احتراماً، به اطلاع می رساند، ضروری است همکاران محترم دفاتر فروش مستقر در فرودگاه ها و همکاران محترم مستقر در ایستگاه ها از تاریخ 24/11/96 جهت رزرو و صدور بلیت لیست انتظار در مسیرها ی داخلی برای کلیه مسافرین اعم از (ADULT-CHILD-INFANT ) از کلاس های نرخی مندرج در جدول زیر که در سیستم رزرواسیون و فروش قابل دسترسی می باشد استفاده نمایند.

همچنین ضروری است همکاران محترم جهت صدور بلیت برای مسافران INF که والدین آنها دارای بلیت چارتر ایران ایر تور می باشند، از کلاس نرخی U  استفاده نمایند.

CLASS-WL ROUT
S-U-V-W-Y THR-TBZ-THR
S-U-V-W-Y THR-AWZ-THR
Q-S-U-V-W-Y THR-ABD-THR
N-Q-S-U-V-W-Y THR-BND-THR
N-Q-S-U-V-W-Y THR-SYZ-THR
M-N-Q-S-U-V-W-Y THR-MHD-THR
L-M-N-Q-S-U-V-W-Y MHD-ABD-MHD
L-M-N-Q-S-U-V-W-Y MHD-AWZ-MHD
N-Q-S-U-V-W-Y MHD-AZD-MHD
M-N-Q-S-U-V-W-Y MHD-INF-MHD
M-N-Q-S-U-V-W-Y MHD-KKS-MHD
L-M-N-Q-S-U-V-W-Y MHD-KSH-MHD
L-M-N-Q-S-U-V-W-Y MHD-RAS-MHD
Q-S-U-V-W-Y MHD-SRY-MHD
L-M-N-Q-S-U-V-W-Y MHD-SYZ-MHD
L-M-N-Q-S-U-V-W-Y MHD-TBZ-MHD

 

ایجاد کلاس های جدید و تغییر نرخ مسیرهای داخلی از تاریخ 96/11/15

(از اعتبار ساقط شده است)

احتراماً، به اطلاع می رساند از تاریخ 1396/11/15 کلاسهای نرخی جدید در سیستم رزرواسیون و فروش قابل بهره برداری می باشد.لذا با توجه به تغییر نرخ مسیرهای داخلی در کلیه کلاس ها ضروری است ، همکاران محترم با استفاده از دستورات مربوطه نسبت به استخراج نرخ مورد نظر از ترمینال فروش سیستم نیرا اقدام فرمایند.

همچنین نرخ های جدید در کلیه کلاس های پروازی از طریق ایمیل برای همکاران محترم ارسال گردیده است.

دستورالعمل استخراج نرخ از ترمینال نیرا:

  • FSPTHRMHD جهت رویت نرخ کلیه کلاس های یک مسیر
  • FSU5 ( به عنوان مثال شماره کلاس نرخی مورد نظر 5 می باشد) جهت رویت نرخ به تفکیک تکس ها و نرخ پایه

 می توانید تصویر بخشنامه را از اینجا دانلود و یا مشاهده نمایید.

محاسبه نرخ بلیت CHD بر مبنای 75% از نرخ بلیت ADL

احتراماً ، به اطلاع می رساند از تاریخ 10/11/96 محاسبه نرخ بلیت CHD بر مبنای 75% از نرخ بلیت بزرگسال انجام خواهد شد. همکاران محترم می توانند از تاریخ فوق الذکر با استفاده از دستورالعمل صدور بلیت CHD از نرخ های جدید در سیستم رزرواسیون و فروش بلیت مطلع گردند.

 

می توانید تصویر بخشنامه را از اینجا دانلود و یا مشاهده نمایید.

ضرورت ثبت شماره تماس مسافران در PNR

با توجه به لزوم دسترسی و اطلاع رسانی به مسافران در شرایط خاص، ضروری است شماره تماس تمامی مسافران در PNR با کد دستوری: CPT ثبت گردد. هم چنین در صورت صدور بلیت کاغذی، ثبت شماره تماس مسافر در RMK الزامی است.

 

بدیهی است عواقب عدم امکان تماس با مسافرینی که شماره تماس آن ها در PNR ثبت نگردیده، با همکار صادر کننده بلیت خواهد بود.

تغییر رویه فروش پروازهای سیستمی شرکت هواپیمائی ایران ایرتور

 

 با توجه به تغییر سیاست های بازرگانی شرکت هواپیمائی ایران ایرتور در حوزه فروش بلیت سیستمی، مقتضی است دفاتر و شرکت های خدمات مسافرت هوائی طرف قرارداد نسبت به تسویه حساب و بازپس گیری ضمانت نامه های بانکی خود اقدام فرمایند.

 

    لذا ترتیبی اتخاذ فرمائید تا درخواست عودت ضمانت نامه در سربرگ و با امضاء صاحب یا صاحبان امضاء و ممهور به مهر شرکت /دفتر به انضمام تصویر ضمانت نامه مربوطه به آدرس پست الکترونیکی sign@iat.aero (خانم فولادچی) ارسال گردد.

 

    بدیهی است عودت ضمانت نامه ها پس از تسویه حساب و تأئید اداره حسابداری انجام می پذیرد.

 

    همچنین به اطلاع می رساند دفاتر و شرکت های خدمات مسافرت هوائی جهت استفاده از فروش سیستمی با شرایط جدید می توانند مدارک خود را به شرح ذیل به آدرس پست الکترونیکی sign@iat.aero ارسال نمایند.

  • درخواست دریافت ساین جهت فروش سیستمی در سربرگ ممهور به مهر شرکت.
  • تصویر کارت ملی مدیر عامل.
  • تصویر کارت ملی مدیر فنی بند الف.
  • تصویر مجوز معتبر بند الف از سازمان هواپیمائی کشوری.
  • تکمیل فرم درخواست فروش بلیت سیستمی (فرم پیوست).

 

می توانید تصویر بخشنامه را از اینجا دانلود و یا مشاهده نمایید.

شما می توانید جهت اطلاع بیشتر با واحد امور آژانس ها تماس حاصل فرمایید.

تلفن: 89317704-021                       ایمیل: sign@iat.aero