IOSAIATAجوایز و افتخارات

IOSA

اخذ استاندارد ایمنی و عملیاتی یاتا (IOSA)

این استاندارد پس از انجام بازرسی های مختلفی توسط بازرسین یاتا در حوزه های فنی، عملیات پرواز، عملیات کابین، عملیات دیسپچ، عملیات بار، خدمات فرودگاهی، حراست و مدیریت اخذ شده است و پیش نیاز عضویت در انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی است.

IATA

عضویت هواپیمایی ایران ایرتور در انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی

پس از اخذ استاندارد IOSA هواپیمایی ایران ایرتور عضویت یاتا،انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی که در زمینه توسعه و ارتقاء سطح تجارت، افزایش سطح ایمنی پروازها و کمک به شرکت های هواپیمایی و افزایش توانمندی در بسیاری از حوزه های فرودگاهی، مالی، عملیاتی و ... فعالیت می کند، را اخذ نمود.

جوایز و افتخارات

تندیس گاو زرین

مادرید (اسپانیا)
1994

تندیس طلایی اروپا

پاریس (فرانسه)
1996

COMMERCIAL PRESTIGE

مادرید (اسپانیا)
1997

تندیس طلایی امریکا

دهمین تندیس طلایی کیفیت
نیویورک (امریکا)
1998

COMMERCIAL PRESTIGE

مادرید (اسپانیا)
1997

تندیس طلایی

مادرید (اسپانیا)
1993