مشخصات هواپیما Airbus
تعداد  هواپیما 1 فروند
ظرفیت مسافر 174-180
حداکثر وزن برخاست  67000 کیلوگرم - 73500 کیلوگرم
طول بال 34.10 متر
طول بدنه 37.57 متر
ارتفاع 11.76 متر
حدکثر سقف پرواز 39100 پا

 

 مشخصات هواپیما MD-82-83
تعداد  هواپیما 5 فروند
ظرفیت مسافر 163-158
حداکثر وزن برخاست 67812 کیلوگرم - 72574 کیلوگرم
طول بال 32.8 متر
طول بدنه 45.1 متر
ارتفاع 9.1 متر
حدکثر سقف پرواز 37000 پا