مشخصات هواپیما MD-82-83
تعداد  هواپیما 5 فروند
ظرفیت مسافر 163-158
حداکثر وزن برخاست 67812 کیلوگرم - 72574 کیلوگرم
طول بال 32.8 متر
طول بدنه 45.1 متر
ارتفاع 9.1 متر
حدکثر سقف پرواز 37000 پا