دومین ایرباس پهن پیکر 300-600 به ناوگان ملحق گردید

1397/12/20  10:28

دومین ایرباس پهن پیکر 300-600 ملکی هواپیمایی ایران ایر تور جهت ارائه بهتر پرواز های نوروزی به ناوگان ملحق گردید.