انتصابات جدید هواپیمایی ایران ایرتور

1397/12/08  10:56

طی احکامی از سوی مجید شکاری مالک و رئيس مجمع شرکت هواپیمایی ایران ایرتور، آقايان سیروس باهری، محسن اسماعیلی، مهدى حميدانپور، سيدرضا موسوى و ميرمجيد ذاكر به عنوان اعضای هیأت مدیره منصوب شدند.

 

همچنین بر اساس مصوبه هیأت مدیره، سیدرضا موسوی در سمت مدیرعاملی و مهدی حمیدانپور نیز به عنوان رئیس هیأت مديره ابقا شدند.