تقدیر استاندارد پرواز هواپیمایی کشوری از عملکرد هواپیمایی ایران ایرتور

1396/09/26  14:04

 

مهندس حسنلو معاونت استاندارد پرواز سازمان هواپیمایی کشوری طی نامه ای از دکتر موسوی مدیرعامل شرکت هواپیمایی ایران ایرتور به دلیل نتیجه خوب بازرسی های انجام شده توسط سافا (اتحادیه اروپا)، تقدیر و تشکر کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت هواپیمایی ایران ایرتور بازرسی هایی که در پروازهای بین المللی طبق چک لیست های معین و برای اطمینان از رعایت ایمنی پروازها توسط بازرسین اتحادیه اروپا انجام می شود، در رتبه بندی شرکت ها و توسعه مسیرهای پروازی حائز اهمیت است.

بر اساس این گزارش در این نامه آمده است: با عنایت به دو بازرسی اخیر SAFA از هواپیماهای آن شرکت و نتیجه بسیار خوب حاصله، برخود لازم می دانم از جنابعالی و همین طور آقای شکاری، معاونین و مدیران در بخش عملیات، فنی، کیفی، ایمنی و پرسنل زحمتکش آن شرکت تشکر و قدردانی نمایم.

گفتنی است این بازرسی ها در حوزه هایی چون کاکپیت، کابین، کارگو، وضعیت فنی هواپیما و ... انجام می شود.