برگزاری كارگاه آموزشی آشنايی با كنوانسيون كيپ تاون 2001 در سازمان هواپيمايی كشوری

1395/11/27  07:23

 

كارگاه آموزشي آشنايی با كنوانسيون كيپ تاون 2001 در سازمان هواپيمايی كشوري برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان هواپيمايی كشوری، در اين جلسه ابتدا علی عابدزاده رئيس سازمان هواپيمايی كشوری طی سخنانی با تشريح وضعيت صنعت حمل و نقل هوايی و لزوم اهتمام بيشتر به انسجام و ايجاد باوری درست از جايگاه صنعت حمل و نقل هوايی و نقش موثری كه مي تواند در توسعه اقتصادي كشور داشته باشد، گفت: اين محدوديت های چند دهه گذشته و در حاشيه قرار گرفتن اين صنعت اگر چه موجبات توقف و زمينگير شدن صنعت حمل و نقل هوايی بخش سيويل نشده اما در مقايسه با سايرين حركت توسعه اي در اين بخش را با كندی روبرو كرده بود كه در حال گذر از آن مرحله هستيم.

وی در اين جلسه با اشاره به اينكه پتانسيل های موجود در صنعت حمل و نقل هوايی و نيروهای با استعداد كه همواره آمادگی مشاركت و همكاری در جهت ارتقاء سطح آموزش داشته و دارند نويد بخش آينده روشن و روبه تكامل بخش هوايی است كه اين جلسه و برگزاری كارگاه آموزشی آشنايی با مبانی حقوقی كنوانسيون كيپ تاون 2001 نمونه ای از اين تلاش هاست كه لازم است هم به جهات مختلف مورد بحث و بررسي قرار گيرد.

در اين جلسه همچنين عليرضا منظری در خصوص تاريخچه و ساختارهاي كنواسيون، دكتر مولايي مشاور حقوقی وزير راه و شهرسازی در خصوص ضرورت الحاق كشورمان به كنوانسيون های بين المللی، دكتر كاظمی در خصوص بررسي ابعاد حقوقی كنوانسيون و دكتر اشراقی استاد دانشگاه تهران در خصوص تامين مالي و تضامين در كنوانسيون كيپ تاون به ايراد سخنراني پرداختند.

گفتني است به دنبال در دستور كار قرار گرفتن موضوع الحاق ايران به كنوانسيون كيپ تاون 2001 در وزارت راه و شهرسازی، كارگاه آموزشي آشنايی كنوانسيون مذكور برنامه ريزی و با حضور مديران و كارشناسان حوزه های حقوقی و فنی شركت های هواپيمايی با مشاركت سازمان هواپيمايی كشوری و انجمن شركت های هواپيمايی برگزار شد.

3 محور اساسي تاريخچه و ساختارهاي كنوانسيون، ابعاد حقوقی، تامين مالی و تضامنی در كنوانسيون كيپ تاون در اين دوره مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.

در اين جلسه نمايندگانى از واحدهاى حقوقى، مالى و بازرگانى شركت هواپيمايى ايران ايرتور حضور داشتند.