راهنما/سئوالات متداول

گروه انتخاب شده : بار آسیب دیده یا گمشده

نمایش کلیه موارد

  چنانچه در هنگام تحویل گرفتن بار خود (جامه دان) در فرودگاه، متوجه خسارت و یا عدم دریافت آن شدیم، چه اقداماتی انجام دهیم؟

در خصوص جامه دان خسارت دیده و یا مفقود شده به امور جامه دان (اشیا گمشده و پیدا شده) مستقر در سالن ترمینال مراجعه و نسبت به تشکیل پرونده اقدام نمایید.

واحد امور جامه دان پس از طی مراحل پیگیری و تکمیل پرونده نسبت به تنظیم و ارسال آن به واحد خسارت بار و جامه دان اقدام می نماید.

لازم به ذکراست براساس مقررات بین المللی درصورت ترک فرودگاه هیچگونه ادعایی از سوی مسافر در خصوص خسارت و یا مفقودشدن جامه دان مورد قبول نمی باشد.