راهنما/سئوالات متداول

گروه انتخاب شده : شرایط سفر در بارداری

نمایش کلیه موارد

   من باردار هستم. جهت آماده شدن برای پرواز چه کارهایی باید انجام بدهم؟

قبل از پرواز حتما با پزشک خود ملاقات نمایید.انجام هرگونه واکسیناسیون مورد نیاز.چنانچه  دچار هرگونه عارضه دوران بارداری میباشید، از سفر با هواپیما امتناع نمایید.حتی اگر هیچگونه نگرانی نسبت به سفر با هواپیما ندارید، همچنان با پزشک خود مشورت نمایید.

  آیا فشار هوای داخل کابین هواپیما برای مسافران باردار خطرناک است؟

فشار داخل کابین هواپیما هیچگونه خطری برای مادران باردار سالم ندارد.

  آیا پس از هفته 28 بارداری همچنان می توانم با هواپیما سفرنمایم؟

دستورالعمل اجرائی مسافرین بیمار نیازمند تأییدیه پزشکی

شرکت هواپیمایی ایران ایرتور

بارداری:

بر اساس مقررات واحد پزشکی هوایی هواپیمایی ایران ایرتور، خانمهای باردار بدون هیچ گونه عارضه، تحت شرایط ذیل جهت پرواز مناسب تشخیص داده می شوند:

بارداری اول:

پرواز های کمتر از 2 ساعت: تا انتهاي هفته 32 بارداري نیازی به مجوز پزشک هوایی نمی باشد . ارائه مدرك معتبر پزشکی ممهور به مهر پزشک متخصص زنان و زایمان که حاکی از سن بارداری و تخمین تاریخ زایمان باشد الزامی است

پروازهاي بیشتر از 2 ساعتتا انتهاي هفته 28 بارداری نیازی به مجوز پزشک هوایی نمی باشد . ارائه مدرك معتبر پزشکی ممهور به مهر پزشک متخصص زنان و زایمان که حاکی از سن بارداری و تخمین تاریخ زایمان باشد الزامی است .

بارداري دوم به بعد:

تا انتهای هفته 28 بارداری نیازی به مجوز پزشک هوایی نمی باشد . ارائه مدرك معتبر پزشکی ممهور به مهر پزشک متخصص زنان و زایمان که حاکی از سن بارداری و تخمین تاریخ زایمان باشد الزامی است .

،خانم هاي بارداری که داراي عارضه پزشکی بوده و یا سن بارداری آنها متناسب با شرایط فوق نباشد جهت ارزیابی امکان مسافرت هوایی، بایستی الزاماً به پزشک معتمد ایران ایرتور در تهران یا پزشکان معتمد در شعب ایران ایرتور در شهرستانها مراجعه نمایند.

.از ابتداي هفته 35 بارداری انجام مسافرت هوایی با پروازهاي ایران ایرتور ممنوع است

بارداريهای همراه با عوارض بصورت فردی بررسی می شود.

  آیا برای سفر هوایی در زمان بارداری نیاز به ارائه گواهی پزشکی می باشد؟

دستورالعمل اجرائی مسافرین بیمار نیازمند تأییدیه پزشکی

شرکت هواپیمایی ایران ایرتور

بارداری:

بر اساس مقررات واحد پزشکی هوایی هواپیمایی ایران ایرتور، خانمهای باردار بدون هیچ گونه عارضه تحت شرایط ذیل جهت پرواز مناسب تشخیص داده می شوند:

بارداري اول:

پرواز های کمتر از 2 ساعت: تا انتهای هفته 32 بارداری نیازي به مجوز پزشک هوایی نمی باشد . ارائه مدرك معتبر پزشکی ممهور به مهر پزشک متخصص زنان و زایمان که حاکی از سن بارداری .و تخمین تاریخ زایمان باشد الزامی است

پروازهای بیشتر از 2 ساعتتا انتهای هفته 28 بارداری نیازی به مجوز پزشک هوایی نمی باشد . ارائه مدرك معتبر پزشکی ممهور به مهر پزشک متخصص زنان و زایمان که حاکی از سن بارداری و تخمین تاریخ زایمان باشد الزامی است .

بارداری دوم به بعد:

تا انتهاي هفته 28 بارداری نیازی به مجوز پزشک هوایی نمی باشد . ارائه مدرك معتبر پزشکی ممهور به مهر پزشک متخصص زنان و زایمان که حاکی از سن بارداری و تخمین تاریخ زایمان باشد الزامی است .

خانم هاي بارداری که داراي عارضه پزشکی بوده و یا سن بارداری آنها متناسب با شرایط فوق، نباشد جهت ارزیابی امکان مسافرت هوایی بایستی الزاماً به پزشک معتمد ایران ایرتور در تهران یا پزشکان معتمد در شعب ایران ایرتور در شهرستانها مراجعه نمایند.

از ابتداي هفته 35 بارداری انجام مسافرت هوایی با پروازهای ایران ایرتور ممنوع است

بارداری های همراه با عوارض بصورت فردی بررسی می شود.