راهنما/سئوالات متداول

گروه انتخاب شده : بیمه سفر

نمایش کلیه موارد

  شرکت شما در قبال اشیاء قیمتی و با ارزش چه تعهدی دارد؟

جان و بار مسافر بر اساس قوانین و معاهدات بین المللی (پیمان ورشو)  بیمه می باشد و در صورت داشتن اشیاء با ارزش مانند پول، طلا و جواهرات، اوراق بهادار و ... مسافر می بایست شخصاً اشیاء فوق را بیمه نماید و در صورت هرگونه خسارت یا مفقودی، تعهدی متوجه این شرکت نبوده و صرفاً طبق قوانین بین المللی (پیمان ورشو) عمل خواهد شد.