مدارک مورد نیاز جهت اعطای نمایندگی فروش

•     درخواست کتبی دریافت نمایندگی در سربرگ دفتر مربوطه

•    اصل و تصویر مجوز بند "الف" از سازمان هواپیمایی کشوری

•    اصل و تصویر آگهی روزنامه رسمی مبنی بر تاسیس و متضمن آخرین تغییرات برای اشخاص حقوقی

•    تصویر اساسنامه شرکت

•    تصویر سوابق آموزشی کلیه کارکنان

•      نمونه مهر دفتر در سربرگ آژانس یا شرکت به انضمام نمونه امضای مدیر عامل و مدیر فنی

•    لیستی از کلیه کارکنان شامل مشخصات شناسنامه ای ، کد ملی ، میزان تحصیلات و رشته تحصیلی ، شغل و پست در دفتر خدمات مسافرت هوایی و تاریخ استخدام

•    تصویر شناسنامه ، کارت ملی از مدیرعامل و مدیرفنی

•    کد اقتصادی

•    کد پستی

•    آدرس ایمیل

امور آژانس ها : 89317704