دستورالعمل پروازهای چارتر هواپیمایی ایران ایر تور

1- تعاریف 

 سازمان : منظور هواپیمایی کشوری می باشد.

 • دفتر نظارت: منظو اداره کل نظارت بر شرکتهای حمل و نقل هوایی و امور فرودگاه می باشد.

 • دفتر حقوقی : منظور اداره کل حقوقی و امور بین المللی هوایی می باشد.

 • پروازهای چارتر(دربستی) : پروازی است که تمام ظرفیت یا قسمتی از یک هواپیما بصورت دربستی در یک مسیر پروازی داخلی و یا خارجی برای یک دوره زمانی ( فصل پروازی ) در اختیار چارتر کننده قرار می گیرد.

 • چارتر کننده: شخص حقیقی و یا حقوقی است که دارای شرایط انعقاد چارتر باشد.

 • چارتر دهنده : هواپیمایی ایران ایر تور

 • قرارداد چارتر : قراردادی است بین چارتر کننده و چارتر دهنده که در خصوص اجاره قسمتی و یا تمامی ظرفیت هواپیما در یک دوره زمانی (فصل پروازی ) در یک مسیر پروازی داخلی و یا خارجی منعقد می شود و نمی تواند خارج از شرایط و ضوابط این دستورالعمل باشد.

 • مانیفست ( اعلامیه مسافرت) : فهرست اسامی مسافرین در پروز چارتر است که شامل اطلاعات مربوط به پرواز اعم از مسیر، زمان ، تاریخ ، مبدا و مقصد ، شماره پرواز و شماره بلیط مسافر در پرواز چارتر می باشد.

 • مجوز پرواز: اجازه اداره کل نظارت بر شرکت های حمل و نقل هوایی بر حق بهره برداری از مسیر پروازی مورد نظر

هر شخص حقیقی یا حقوقی می تواند طبق مقررات و شروط به عقد قرارداد چارتر با هواپیمایی ایران ایر تور به اجاره تمام یا قسمتی از ظرفیت پرواز اقدام نماید.

2- شرایط واگذاری پروازهای چارتر 

 • چارتر کننده جهت دریافت بلیط هواپیمایی ایران ایر تور باید دارای مجوز بند الف باشد.

تبصره: جهت چارتر کنندگان دارای مجوز بند "ب" یا "پ" بلیط توسط هواپیمایی ایران ایر تور صادر می گردد.

 • مانیفست تنظیمی توسط چارتر کننده باید مطابق با کوپن های پرواز صادر گردد و قبل از پرواز در اختیار هواپیمایی ایران ایرتور قرار گیرد.

3- وظایف و مسئولیت های چارتر کننده (اجاره کننده

 • چارتر کننده صرفا در صورتی می  تواند بخشی از ظرفیت هواپیما را به دیگران واگذار نماید که موافقت کتبی چارتر دهنده را اخذ کرده باشد.

 • چارتر کننده مجاز به سلب مسئولیت از خود در قبال چارتر دهنده و مسافران به هنگام واگذاری مجدد ظرفیت چارتر شده هواپیما به شخص حقیقی یا حقوقی دیگر نمی باشد و این واگذاری رافع مسئولیت وی نیست.

 • در صورتیکه چارتر کننده بدون اخذ مجوز از دفتر نظارت و بدون عقد قرارداد با چارتردهنده هر مدرکی تحت هر عنوانی در اختیار مردم قرار دهد تخلف  نموده و سریعا به کمیته فنی جهت تعیین نحوه ادامه فعالیت و یا به مراجع قضائی معرفب خواهد شد.

تبصره : چارتر کننده بدون اخذ مجوزهای لازم و عقد قرارداد با هواپیمائی ایران ایر تور حق ندارد مردم را در فرودگاه مستقر نماید.

 • چارتر کننده می بایست درخواست خود را حداقل یک ماه قبل کتباً به معاونت بازرگانی شرکت ایران ایر تور تسلیم نماید.

4- شرایط و خسارت ابطال پرواز چارتر 

 • ملاک زمان درخواست ابطال پرواز و تعیین خسارات وارده ، دورنمای ارسالی به شرکت است.

 • چنانچه مجری به صورت کتبی درخواست ابطال صندلی پرواز یا پروازهای موضوع قرارداد رابنماید، مجری مشمول جریمه به شرح زیر بوده و متعهد به پرداخت جرائم در وجه شرکت هواپیمایی ایران ایر تور می باشد:

الف) تا یک هفته قبل از انجام پرواز 10% هزینه هر پرواز ابطالی به عنوان خسارت به شرکت پرداخت خواهد شد.

ب) تا 72 ساعت قبل از انجام پرواز 40% هزینه هر پرواز ابطالی به عنوان خسارت به شرکت پرداخت خواهد شد.

ج) تا 48 ساعت قبل از انجام پرواز 60% هزینه هر پرواز ابطالی به عنوان خسارت به شرکت پرداخت خواهد شد.

د) تا کمتر از 48 ساعت قبل از پرواز 80% هزینه هر پرواز ابطالی به عنوان خسارت به شرکت پرداخت خواهد شد.

 • در صورت عدم پرداخت خسارات فوق الذکر، شرکت مجاز خواهد بود تا از محل تضمین یا سپرده و یا غیره نسبت به وصول مطالبات ناشی از خسارات وارده اقدام نماید.