ارائه ی پیشنهادات و انتقادات به حوزه ی مدیریت شرکت هواپیمایی ایران ایرتور